گزارش می‌دهد؛

عده‌ای از دانش آموزان سمپادی به همراه والدین خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "نگران سمپاد هستم" و "سمپاد نقطه تحقق عدالت‌های اجتماعی"، نسبت به ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی، در صورت حذف مدارس سمپاد، اعتراض کردند.

آیا"حذف مدارس سمپاد" به نفع طبقه مرفه تمام می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست مخالفان غربالگری دانش‌آموزان، آن را نوعی "نقص آموزشی" تلقی کرده و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می‌دهند، اما شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد که به یکباره و ناگهان، پس از توییت وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون‌ها در دوره ابتدایی، شاهد تغییر دیگری در نظام آموزشی باشیم. خبر آمد که قرار است؛ بمنظور حفظ شادابی و نشاط در میان دانش آموزان ابتدایی، آزمون ها حذف شود و پس از آن به فاصله چند ساعت، مصوبه "حذف آزمون های تیزهوشان و سپس حذف تدریجی مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه" در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ به طوری که پس از دور روز از اعلام خبر، عده‌ای از دانش آموزان سمپادی به همراه والدین خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "نگران سمپاد هستم" و "سمپاد نقطه تحقق عدالت‌های اجتماعی"، نسبت به ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی، در صورت حذف مدارس سمپاد، اعتراض کردند.

اینطور به نظر می‌رسد که کسی مخالف حذف آزمون در دوره ابتدایی نیست و حذف این آزمون ها، به طور حتم منجر به کاهش استرس و افزایش نشاط و شادابی می شود، اما آن چیزی که از زمان اعلام مصوبه نگرانی ایجاد کرده، ابهامات موجود و روشن نبودن ابعاد مختلف طرح است. به طور مثال عنوان می شود که در صورت حذف تدریجی مدارس سمپاد، مدارس غیردولتی روز به روز فربه تر می شوند و این یعنی یک چراغ سبز به این مدارس برای سوءاستفاده‌های احتمالی! به طوری که حتی وزیر آموزش و پرورش این نگرانی ها را تایید کرده است؛ او گفته یکی از اقدامات برای آن که مدارس غیردولتی از این اوضاع سوء استفاده نکنند، افزایش کنترل است و سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که بر مدارس غیردولتی نظارت می کند و اگر کوچکترین اجحافی در حق مردم داشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست مخالفان غربالگری دانش‌آموزان، آن را نوعی "نقص آموزشی" تلقی کرده و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می‌دهند، اما شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد که به یکباره و ناگهان، پس از توییت وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون‌ها در دوره ابتدایی، شاهد تغییر دیگری در نظام آموزشی باشیم. خبر آمد که قرار است؛ بمنظور حفظ شادابی و نشاط در میان دانش آموزان ابتدایی، آزمون ها حذف شود و پس از آن به فاصله چند ساعت، مصوبه "حذف آزمون های تیزهوشان و سپس حذف تدریجی مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه" در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ به طوری که پس از دور روز از اعلام خبر، عده‌ای از دانش آموزان سمپادی به همراه والدین خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "نگران سمپاد هستم" و "سمپاد نقطه تحقق عدالت‌های اجتماعی"، نسبت به ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی، در صورت حذف مدارس سمپاد، اعتراض کردند.

اینطور به نظر می‌رسد که کسی مخالف حذف آزمون در دوره ابتدایی نیست و حذف این آزمون ها، به طور حتم منجر به کاهش استرس و افزایش نشاط و شادابی می شود، اما آن چیزی که از زمان اعلام مصوبه نگرانی ایجاد کرده، ابهامات موجود و روشن نبودن ابعاد مختلف طرح است. به طور مثال عنوان می شود که در صورت حذف تدریجی مدارس سمپاد، مدارس غیردولتی روز به روز فربه تر می شوند و این یعنی یک چراغ سبز به این مدارس برای سوءاستفاده‌های احتمالی! به طوری که حتی وزیر آموزش و پرورش این نگرانی ها را تایید کرده است؛ او گفته یکی از اقدامات برای آن که مدارس غیردولتی از این اوضاع سوء استفاده نکنند، افزایش کنترل است و سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که بر مدارس غیردولتی نظارت می کند و اگر کوچکترین اجحافی در حق مردم داشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست مخالفان غربالگری دانش‌آموزان، آن را نوعی "نقص آموزشی" تلقی کرده و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می‌دهند، اما شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد که به یکباره و ناگهان، پس از توییت وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون‌ها در دوره ابتدایی، شاهد تغییر دیگری در نظام آموزشی باشیم. خبر آمد که قرار است؛ بمنظور حفظ شادابی و نشاط در میان دانش آموزان ابتدایی، آزمون ها حذف شود و پس از آن به فاصله چند ساعت، مصوبه "حذف آزمون های تیزهوشان و سپس حذف تدریجی مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه" در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ به طوری که پس از دور روز از اعلام خبر، عده‌ای از دانش آموزان سمپادی به همراه والدین خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "نگران سمپاد هستم" و "سمپاد نقطه تحقق عدالت‌های اجتماعی"، نسبت به ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی، در صورت حذف مدارس سمپاد، اعتراض کردند.

اینطور به نظر می‌رسد که کسی مخالف حذف آزمون در دوره ابتدایی نیست و حذف این آزمون ها، به طور حتم منجر به کاهش استرس و افزایش نشاط و شادابی می شود، اما آن چیزی که از زمان اعلام مصوبه نگرانی ایجاد کرده، ابهامات موجود و روشن نبودن ابعاد مختلف طرح است. به طور مثال عنوان می شود که در صورت حذف تدریجی مدارس سمپاد، مدارس غیردولتی روز به روز فربه تر می شوند و این یعنی یک چراغ سبز به این مدارس برای سوءاستفاده‌های احتمالی! به طوری که حتی وزیر آموزش و پرورش این نگرانی ها را تایید کرده است؛ او گفته یکی از اقدامات برای آن که مدارس غیردولتی از این اوضاع سوء استفاده نکنند، افزایش کنترل است و سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که بر مدارس غیردولتی نظارت می کند و اگر کوچکترین اجحافی در حق مردم داشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌هاست مخالفان غربالگری دانش‌آموزان، آن را نوعی "نقص آموزشی" تلقی کرده و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می‌دهند، اما شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد که به یکباره و ناگهان، پس از توییت وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون‌ها در دوره ابتدایی، شاهد تغییر دیگری در نظام آموزشی باشیم. خبر آمد که قرار است؛ بمنظور حفظ شادابی و نشاط در میان دانش آموزان ابتدایی، آزمون ها حذف شود و پس از آن به فاصله چند ساعت، مصوبه "حذف آزمون های تیزهوشان و سپس حذف تدریجی مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه" در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی به راه انداخت؛ به طوری که پس از دور روز از اعلام خبر، عده‌ای از دانش آموزان سمپادی به همراه والدین خود، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود "نگران سمپاد هستم" و "سمپاد نقطه تحقق عدالت‌های اجتماعی"، نسبت به ایجاد رانت برای مدارس غیرانتفاعی، در صورت حذف مدارس سمپاد، اعتراض کردند.

اینطور به نظر می‌رسد که کسی مخالف حذف آزمون در دوره ابتدایی نیست و حذف این آزمون ها، به طور حتم منجر به کاهش استرس و افزایش نشاط و شادابی می شود، اما آن چیزی که از زمان اعلام مصوبه نگرانی ایجاد کرده، ابهامات موجود و روشن نبودن ابعاد مختلف طرح است. به طور مثال عنوان می شود که در صورت حذف تدریجی مدارس سمپاد، مدارس غیردولتی روز به روز فربه تر می شوند و این یعنی یک چراغ سبز به این مدارس برای سوءاستفاده‌های احتمالی! به طوری که حتی وزیر آموزش و پرورش این نگرانی ها را تایید کرده است؛ او گفته یکی از اقدامات برای آن که مدارس غیردولتی از این اوضاع سوء استفاده نکنند، افزایش کنترل است و سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم که بر مدارس غیردولتی نظارت می کند و اگر کوچکترین اجحافی در حق مردم داشته باشند، با آنها برخورد خواهد شد.

 

ارسال نظر